جستجو
نمایش به عنوان گرید لیست
مرتب سازی بر اساس

منبع تغذیه RS-50-24

منبع تغذیه تک خروجی ۵۰ وات، ۲۴ ولت، ۲/۲ آمپر سری RS

رایگان

S-120-12

منبع تغذیه، 120 وات،12  ولت، 10 آمپر

تماس بگیرید

S-360-12

منبع تغذیه، 360 وات،12  ولت، 30 آمپر

تماس بگیرید

S-50-12

منبع تغذیه ۱۲  ولت، ۵ آمپر

تماس بگیرید

S-50-24

منبع تغذیه، ۵۰ وات،۲۴  ولت، ۲آمپر

تماس بگیرید

S-75-24

منبع تغذیه، ۷۵ وات،۲۴  ولت، ۳ آمپر

تماس بگیرید

منبع تغذیه LRS-100-24

منبع تغذیه، ۱۰۰ وات، ۲۴ ولت، ۴/۵ آمپر

رایگان

منبع تغذیه LRS-50-12

منبع تغذیه، ۵۰ وات، ۱۲ ولت، ۴/۲ آمپر

تماس بگیرید

منبع تغذیه LRS-350-48

منبع تغذیه، مینول ۳۵۰ وات، ۴۸ ولت، ۷/۳ آمپر

رایگان

منبع تغذیه LRS-350-24

منبع تغذیه، ۳۵۰ وات، ۲۴ ولت، ۱۴/۶ آمپر

رایگان

منبع تغذیه LRS-100-48

منبع تغذیه، ۱۰۰ وات، ۴۸ ولت، ۲/۳ آمپر

رایگان

منبع تغذیه LRS-150-24

منبع تغذیه، ۱۵۰ وات، ۲۴ ولت، ۶/۵ آمپر

رایگان

منبع تغذیه LRS-50-24

منبع تغذیه، ۵۰ وات، ۲۴ ولت، ۲/۲ آمپر سری LRS

رایگان

DR-45-24

منبع تغذیه، ۴۵ وات، ۲۴ ولت، ۲ آمپر

تماس بگیرید

KNX-20e-640

p>منبع تغذیه، 640 میلی آمپر ,20 وات
رایگان

منبع تغذیه مینول HDR-60-12

منبع تغذیه، ۶۰ وات، ۱۲ ولت، ۴/۵ آمپر

تماس بگیرید

منبع تغذیه LRS-350-12

منبع تغذیه، ۳۵۰ وات، ۱۲ ولت، ۲۹ آمپر

رایگان

منبع تغذیه LRS-200-48

منبع تغذیه، ۲۰۰ وات، ۴۸ ولت، ۴/۴ آمپر

رایگان

منبع تغذیه EDR-120-24

منبع تغذیه، ۱۲۰ وات، ۲۴ ولت، ۵ آمپر

رایگان

منبع تغذیه SDR-120-48

منبع تغذیه، ۱۲۰ وات ، ۴۸ ولت، ۲/۵ آمپر

تماس بگیرید

منبع تغذیه RS-50-12

منبع تغذیه، ۵۰وات، ۱۲ ولت، ۴/۲ آمپر

رایگان

RT-65C

تماس بگیرید

منبع تغذیه LRS-200-12

منبع تغذیه، ۲۰۰ وات، ۱۲ ولت، ۱۷ آمپر

رایگان

منبع تغذیه LRS-350-15

منبع تغذیه، ۳۵۰ وات، ۱۵ ولت، ۲۳/۲ آمپر

رایگان

منبع تغذیه LRS-100-15

منبع تغذیه، ۱۰۰ وات، ۱۵ ولت، ۷ آمپر

رایگان

منبع تغذیه LRS-150-12

منبع تغذیه، ۱۵۰ وات، ۱۲ ولت، ۱۲/۵ آمپر

رایگان

EDR-75-24

منبع تغذیه، ۷۵ وات، ۲۴ ولت، ۳/۲ آمپر

تماس بگیرید

منبع تغذیه ریلی مینول HDR-30-24

منبع تغذیه ریلی ۳۰ وات ۲۴ ولت مینول
تماس بگیرید

منبع تغذیه HDR-60-24

منبع تغذیه، ۶۰ وات، ۲۴ ولت، ۲/۵ آمپر

رایگان

منبع تغذیه EDR-120-48

منبع تغذیه، 120وات، 48 ولت، 2.5 آمپر
رایگان

DR-60-12

منبع تغذیه، مینول، ۶۰ وات، ۱۲ ولت، ۴/۵ آمپر، ریلی

تماس بگیرید

DR-15-12

منبع تغذیه ریلی، ۱۲ ولت، ۱.۲۵ آمپر، مينول

تماس بگیرید

منبع تغذیه RS-15-12

منبع تغذیه، ۱۵ وات، ۱۲ ولت، ۱/۳ آمپر

تماس بگیرید

منبع تغذیه RSP-1600-27

منبع تغذیه، 1600وات، 27 ولت، 59 آمپر

تماس بگیرید

منبع تغذیه RSP-1000-48

منبع تغذیه، ۱۰۰۰ وات، ۴۸ ولت، ۲۱ آمپر

رایگان

منبع تغذیه NDR-240-24

منبع تغذیه، ۲۴۰ وات، ۲۴ ولت،  ۱۰ آمپر

تماس بگیرید

LRS-350-36

منبع تغذیه، ۳۵۰ وات، ۳۶ ولت، ۹/۷ آمپر

تماس بگیرید

منبع تغذیه LRS-200-15

تماس بگیرید

منبع تغذیه LRS-200-24

منبع تغذیه، ۲۰۰ وات، ۲۴ ولت، ۸/۸ آمپر

رایگان

منبع تغذیه LRS-200-36

منبع تغذیه، ۲۰۰ وات، ۳۶ ولت، ۵/۹ آمپر

رایگان

منبع تغذیه LRS-200-5

منبع تغذیه، ۲۰۰ وات، ۵ ولت، ۴۰ آمپر

رایگان

منبع تغذیه LRS-100-36

منبع تغذیه مینول ۱۰۰ وات، ۳۶ ولت، ۲/۸ آمپر

تماس بگیرید

منبع تغذیه LRS-100-12

منبع تغذیه مینول، ۱۰۰ وات، ۱۲ ولت، ۸/۵ آمپر

رایگان

منبع تغذیه LRS-100-5

منبع تغذیه، ۱۰۰ وات، ۵ ولت، ۱۸ آمپر

تماس بگیرید

منبع تغذیه LRS-150-15

منبع تغذیه، ۱۵۰ وات، ۱۵ ولت، ۱۰ آمپر

رایگان

منبع تغذیه LRS-150-36

منبع تغذیه، ۱۵۰ وات، ۳۶ ولت، ۴/۳ آمپر

رایگان

منبع تغذیه LRS-150-48

منبع تغذیه، ۱۵۰ وات، ۴۸ ولت، ۳/۳ آمپر

رایگان

منبع تغذیه LRS-75-5

منبع تغذیه، ۷۵ وات، ۵ ولت، ۱۴ آمپر

تماس بگیرید

منبع تغذیه LRS-75-12

منبع تغذیه، ۷۵ وات، ۱۲ ولت، ۶ آمپر

تماس بگیرید

منبع تغذیه LRS-75-15

منبع تغذیه، ۷۵ وات، ۱۵ ولت، ۵ آمپر

تماس بگیرید

منبع تغذیه LRS-75-24

منبع تغذیه، ۷۵ وات، ۲۴ ولت، ۳/۲ آمپر

تماس بگیرید

منبع تغذیه LRS-75-48

منبع تغذیه، ۷۵ وات، ۴۸ ولت، ۱/۶ آمپر

رایگان

LRS-50-36

منبع تغذیه، ۵۰ وات، ۳۶ ولت، ۱/۴۵ آمپر

تماس بگیرید

منبع تغذیه LRS-50-15

منبع تغذیه، ۵۰ وات، ۱۵ ولت، ۳/۴ آمپر

تماس بگیرید

منبع تغذیه LRS-50-48

منبع تغذیه، ۵۰ وات، ۴۸ ولت، ۱/۱ آمپر

تماس بگیرید

منبع تغذیه LRS-50-5

منبع تغذیه، ۵۰ وات، ۵ ولت، ۱۰ آمپر

تماس بگیرید

منبع تغذیه RS-15-5

منبع تغذیه، ۱۵ وات، ۵ ولت، ۳ آمپر

تماس بگیرید

منبع تغذیه RS-15-15

منبع تغذیه، ۱۵ وات، ۱۵ ولت، ۱ آمپر

تماس بگیرید

منبع تغذیه RS-15-24

منبع تغذیه، ۱۵ وات، ۲۴ ولت، ۰/۶۲۵ آمپر

رایگان

RS-15-48

منبع تغذیه، ۱۵ وات، ۴۸ ولت، ۰/۳۱۳ آمپر

تماس بگیرید

منبع تغذیه RS-25-5

منبع تغذیه، ۲۵ وات، ۵ولت، ۵ آمپر

تماس بگیرید

منبع تغذیه RS-25-12

منبع تغذیه، ۲۵ وات، ۱۲ ولت، ۲/۱ آمپر

رایگان

RS-25-15

منبع تغذیه، ۲۵ وات، ۱۵ ولت، ۱/۷ آمپر

تماس بگیرید

منبع تغذیه RS-25-24

منبع تغذیه، ۲۵ وات، ۲۴ ولت، ۱/۱ آمپر

رایگان

منبع تغذیه RS-25-48

منبع تغذیه، ۲۵ وات، ۴۸ ولت، ۰/۵۷ آمپر

تماس بگیرید

RS-35-5

منبع تغذیه، ۳۵ وات، ۵ ولت، ۷ آمپر

تماس بگیرید

RS-35-12

منبع تغذیه، ۳۵ وات، ۱۲ ولت، ۳ آمپر

تماس بگیرید

RS-35-15

منبع تغذیه، ۳۵ وات، ۱۵ ولت، ۲/۴ آمپر

تماس بگیرید

RS-35-24

منبع تغذیه، ۳۵ وات، ۲۴ ولت، ۱/۵ آمپر

تماس بگیرید

RS-35-48

منبع تغذیه، ۳۵ وات، ۴۸ ولت، ۰/۸ آمپر

تماس بگیرید

منبع تغذیه RS-50-5

منبع تغذیه، ۵۰ وات، ۵ ولت، ۱۰ آمپر

تماس بگیرید

RS-50-15

منبع تغذیه، ۵۰ وات، ۱۵ ولت، ۳/۴ آمپر

تماس بگیرید

منبع تغذیه RS-50-48

منبع تغذیه، ۵۰ وات، ۴۸ ولت، ۱/۱ آمپر

رایگان

منبع تغذیه RS-75-5

منبع تغذیه، ۷۵ وات، ۵ ولت، ۱۲ آمپر

رایگان

منبع تغذیه RS-75-12

منبع تغذیه، ۷۵ وات، ۱۲ ولت، ۶ آمپر

رایگان

RS-75-15

منبع تغذیه، ۷۵ وات، ۱۵ ولت، ۵ آمپر

تماس بگیرید

منبع تغذیه RS-75-24

منبع تغذیه، ۷۵ وات، ۲۴ ولت، ۳/۲ آمپر 

رایگان

منبع تغذیه RS-75-48

منبع تغذیه، ۷۵ وات، ۴۸ ولت، ۱/۶ آمپر 

رایگان

منبع تغذیه SE-450-5

منبع تغذیه، ۴۵۰وات، ۵ ولت، ۷۵ آمپر

تماس بگیرید

منبع تغذیه SE-450-12

منبع تغذیه، ۴۵۰ وات، ۱۲ ولت، ۳۷/۵ آمپر

رایگان

منبع تغذیه SE-450-15

منبع تغذیه، ۴۵۰وات، ۱۵ ولت

تماس بگیرید

منبع تغذیه SE-450-24

منبع تغذیه مینول، ۴۵۰ وات، ۲۴ ولت، ۱۸/۸ آمپر

تماس بگیرید

منبع تغذیه SE-450-36

منبع تغذیه، ۴۵۰ وات، ۳۶ ولت، ۱۲/۵ آمپر

تماس بگیرید

منبع تغذیه SE-450-48

منبع تغذیه، ۴۵۰ وات، ۴۸ ولت، ۹/۴ آمپر

تماس بگیرید

منبع تغذیه SE-600-5

منبع تغذیه، ۶۰۰ وات، ۵ ولت، ۱۰۰ آمپر

تماس بگیرید

منبع تغذیه SE-600-12

منبع تغذیه، ۶۰۰ وات، ۱۲ ولت، ۵۰ آمپر

رایگان

منبع تغذیهSE-600-15

منبع تغذیه، ۶۰۰ وات، ۱۵ ولت، ۴۰ آمپر

تماس بگیرید

منبع تغذیه SE-600-24

منبع تغذیه مینول ، ۶۰۰ وات، ۲۴ ولت، ۲۵ آمپر

تماس بگیرید

منبع تغذیه SE-600-36

منبع تغذیه، ۶۰۰ وات، ۳۶ ولت، ۱۶/۶ آمپر

تماس بگیرید

منبع تغذیه SE-600-48

منبع تغذیه، ۶۰۰ وات، ۴۸ ولت، ۱۲/۵ آمپر

تماس بگیرید

منبع تغذیه SE-1000-5

منبع تغذیه، ۱۰۰۰ وات، ۵ ولت، ۱۵۰ آمپر

تماس بگیرید

منبع تغذیه SE-1000-12

منبع تغذیه، ۱۰۰۰ وات، ۱۲ ولت، ۸۳/۳ آمپر

رایگان

منبع تغذیه SE-1000-15

منبع تغذیه، ۱۰۰۰ وات، ۱۵ ولت، ۶۶/۷ آمپر

تماس بگیرید

منبع تغذیه SE-1000-24

منبع تغذیه، ۱۰۰۰ وات، ۲۴ ولت، ۴۱/۷ آمپر

رایگان

منبع تغذیه SE-1000-48

منبع تغذیه، ۱۰۰۰ وات، ۴۸ ولت، ۲۰/۸ آمپر

رایگان

منبع تغذیه SE-1500-5

منبع تغذیه، ۱۵۰۰ وات، ۵ ولت، ۳۰۰ آمپر

تماس بگیرید

منبع تغذیه SE-1500-12

منبع تغذیه، ۱۵۰۰ وات، ۱۲ ولت، ۱۲۵ آمپر

رایگان

منبع تغذیه SE-1500-15

منبع تغذیه، ۱۵۰۰ وات، ۱۵ ولت، ۱۰۰آمپر

تماس بگیرید

منبع تغذیه SE-1500-24

منبع تغذیه، ۱۵۰۰ وات، ۲۴ ولت، ۶۲/۵ آمپر

رایگان

منبع تغذیه SE-1500-48

منبع تغذیه، ۱۵۰۰ وات، ۴۸ ولت، ۳۱/۳ آمپر

رایگان

فیلتر بر اساس:

پاک کردن همه
Close
از: رایگان تا: 138,750,000,000 تومان
ريال0 ريال138750000000
تولید کنندگان
فیلترها
Sort
display