جستجو
مشاهده به عنوان جدول فهرست
مرتب سازی بر اساس

LRS-100-24

منبع تغذیه، 100 وات، 24 ولت، 4/5 آمپر

243,000 تومان

RS-50-24

منبع تغذیه تک خروجی 50 وات، 24 ولت، 2/2 آمپر سری RS

از 211,950 تومان

S-120-12

منبع تغذیه، 120 وات،12  ولت، 10 آمپر

86,400 تومان

S-360-12

منبع تغذیه، 360 وات،12  ولت، 30 آمپر

162,000 تومان

S-50-12

منبع تغذیه 12  ولت، 5 آمپر

70,200 تومان

S-50-24

منبع تغذیه، 50 وات،24  ولت، 2آمپر

70,200 تومان

S-75-24

منبع تغذیه، 75 وات،24  ولت، 3 آمپر

81,000 تومان

LRS-50-12

منبع تغذیه، 50 وات، 12 ولت، 4/2 آمپر

189,000 تومان

LRS-350-48

منبع تغذیه، 350 وات، 48 ولت، 7/3 آمپر

526,500 تومان

LRS-350-24

منبع تغذیه، 350 وات، 24 ولت، 14/6 آمپر

499,500 تومان

LRS-100-48

منبع تغذیه، 100 وات، 48 ولت، 2/3 آمپر

256,500 تومان

LRS-150-24

منبع تغذیه، 150 وات، 24 ولت، 6/5 آمپر

297,000 تومان

LRS-50-24

منبع تغذیه، 50 وات، 24 ولت، 2/2 آمپر سری LRS

175,500 تومان

DR-45-24

منبع تغذیه، 45 وات، 24 ولت، 2 آمپر

330,750 تومان

KNX-20e-640

1,215,000 تومان

HDR-60-12

منبع تغذیه، 60 وات، 12 ولت، 4/5 آمپر

310,500 تومان

LRS-350-12

منبع تغذیه، 350 وات، 12 ولت، 29 آمپر

526,500 تومان

LRS-200-48

منبع تغذیه، 200 وات، 48 ولت، 4/4 آمپر

418,500 تومان

EDR-120-24

منبع تغذیه، 120 وات، 24 ولت، 5 آمپر

405,000 تومان

SDR-120-48

منبع تغذیه، 120 وات ، 48 ولت، 2/5 آمپر

برای قیمت تماس بگیرید

RS-50-12

منبع تغذیه، 50وات، 12 ولت، 4/2 آمپر

برای قیمت تماس بگیرید

RT-65C

324,000 تومان

LRS-200-12

منبع تغذیه، 200 وات، 12 ولت، 17 آمپر

418,500 تومان

LRS-350-15

منبع تغذیه، 350 وات، 15 ولت، 23/2 آمپر

526,500 تومان

LRS-100-15

منبع تغذیه، 100 وات، 15 ولت، 7 آمپر

256,500 تومان

LRS-150-12

منبع تغذیه، 150 وات، 12 ولت، 12/5 آمپر

310,500 تومان

LRS-350-5

منبع تغذیه، 350 وات، 5 ولت، 60 آمپر

553,500 تومان

EDR-75-24

منبع تغذیه، 75 وات، 24 ولت، 3/2 آمپر

351,000 تومان

HDR-30-24

منبع تغذیه ریلی، 30وات، 24 ولت، 1.5 آمپر مینول تایوان Meanwell

222,750 تومان

HDR-60-24

منبع تغذیه، 60 وات، 24 ولت، 2/5 آمپر

310,500 تومان

EDR-120-48

405,000 تومان

DR-60-12

منبع تغذیه، 60 وات، 12 ولت، 4/5 آمپر

برای قیمت تماس بگیرید

DR-15-12

منبع تغذیه، 15 وات، 12 ولت، 1/25 آمپر

256,500 تومان

RS-15-12

منبع تغذیه، 15 وات، 12 ولت، 1/3 آمپر

121,500 تومان

RSP-1600-27

منبع تغذیه، 1600وات، 27 ولت، 59 آمپر

برای قیمت تماس بگیرید

RSP-1000-48

منبع تغذیه، 1000 وات، 48 ولت، 21 آمپر

برای قیمت تماس بگیرید

NDR-240-24

منبع تغذیه، 240 وات، 24 ولت،  10 آمپر

برای قیمت تماس بگیرید

LRS-350-36

منبع تغذیه، 350 وات، 36 ولت، 9/7 آمپر

برای قیمت تماس بگیرید

LRS-200-15

برای قیمت تماس بگیرید

LRS-200-24

منبع تغذیه، 200 وات، 24 ولت، 8/8 آمپر

391,500 تومان

LRS-200-36

منبع تغذیه، 200 وات، 36 ولت، 5/9 آمپر

برای قیمت تماس بگیرید

LRS-200-5

منبع تغذیه، 200 وات، 5 ولت، 40 آمپر

برای قیمت تماس بگیرید

LRS-100-36

منبع تغذیه مینول 100 وات، 36 ولت، 2/8 آمپر

برای قیمت تماس بگیرید

LRS-100-12

منبع تغذیه مینول، 100 وات، 12 ولت، 8/5 آمپر

256,500 تومان

LRS-100-5

منبع تغذیه، 100 وات، 5 ولت، 18 آمپر

برای قیمت تماس بگیرید

LRS-150-15

منبع تغذیه، 150 وات، 15 ولت، 10 آمپر

310,500 تومان

LRS-150-36

منبع تغذیه، 150 وات، 36 ولت، 4/3 آمپر

برای قیمت تماس بگیرید

LRS-150-48

منبع تغذیه، 150 وات، 48 ولت، 3/3 آمپر

310,500 تومان

LRS-75-5

منبع تغذیه، 75 وات، 5 ولت، 14 آمپر

برای قیمت تماس بگیرید

LRS-75-12

منبع تغذیه، 75 وات، 12 ولت، 6 آمپر

برای قیمت تماس بگیرید

LRS-75-15

منبع تغذیه، 75 وات، 15 ولت، 5 آمپر

برای قیمت تماس بگیرید

LRS-75-24

منبع تغذیه، 75 وات، 24 ولت، 3/2 آمپر

برای قیمت تماس بگیرید

LRS-75-36

منبع تغذیه، 75 وات، 36 ولت، 2/1 آمپر

برای قیمت تماس بگیرید

LRS-75-48

منبع تغذیه، 75 وات، 48 ولت، 1/6 آمپر

برای قیمت تماس بگیرید

LRS-50-36

منبع تغذیه، 50 وات، 36 ولت، 1/45 آمپر

برای قیمت تماس بگیرید

LRS-50-15

منبع تغذیه، 50 وات، 15 ولت، 3/4 آمپر

برای قیمت تماس بگیرید

LRS-50-48

منبع تغذیه، 50 وات، 48 ولت، 1/1 آمپر

برای قیمت تماس بگیرید

LRS-50-5

منبع تغذیه، 50 وات، 5 ولت، 10 آمپر

برای قیمت تماس بگیرید

RS-15-5

منبع تغذیه، 15 وات، 5 ولت، 3 آمپر

برای قیمت تماس بگیرید

RS-15-15

منبع تغذیه، 15 وات، 15 ولت، 1 آمپر

برای قیمت تماس بگیرید

RS-15-24

منبع تغذیه، 15 وات، 24 ولت، 0/625 آمپر

برای قیمت تماس بگیرید

RS-15-48

منبع تغذیه، 15 وات، 48 ولت، 0/313 آمپر

برای قیمت تماس بگیرید

RS-25-5

منبع تغذیه، 25 وات، 5ولت، 5 آمپر

برای قیمت تماس بگیرید

RS-25-12

منبع تغذیه، 25 وات، 12 ولت، 2/1 آمپر

برای قیمت تماس بگیرید

RS-25-15

منبع تغذیه، 25 وات، 15 ولت، 1/7 آمپر

برای قیمت تماس بگیرید

RS-25-24

منبع تغذیه، 25 وات، 24 ولت، 1/1 آمپر

برای قیمت تماس بگیرید

RS-25-48

منبع تغذیه، 25 وات، 48 ولت، 0/57 آمپر

برای قیمت تماس بگیرید

RS-35-5

منبع تغذیه، 35 وات، 5 ولت، 7 آمپر

برای قیمت تماس بگیرید

RS-35-12

منبع تغذیه، 35 وات، 12 ولت، 3 آمپر

برای قیمت تماس بگیرید

RS-35-15

منبع تغذیه، 35 وات، 15 ولت، 2/4 آمپر

برای قیمت تماس بگیرید

RS-35-24

منبع تغذیه، 35 وات، 24 ولت، 1/5 آمپر

برای قیمت تماس بگیرید

RS-35-48

منبع تغذیه، 35 وات، 48 ولت، 0/8 آمپر

برای قیمت تماس بگیرید

RS-50-5

منبع تغذیه، 50 وات، 5 ولت، 10 آمپر

برای قیمت تماس بگیرید

RS-50-15

منبع تغذیه، 50 وات، 15 ولت، 3/4 آمپر

برای قیمت تماس بگیرید

RS-50-48

منبع تغذیه، 50 وات، 48 ولت، 1/1 آمپر

برای قیمت تماس بگیرید

RS-75-5

منبع تغذیه، 75 وات، 5 ولت، 12 آمپر

برای قیمت تماس بگیرید

RS-75-12

منبع تغذیه، 75 وات، 12 ولت، 6 آمپر

برای قیمت تماس بگیرید

RS-75-15

منبع تغذیه، 75 وات، 15 ولت، 5 آمپر

برای قیمت تماس بگیرید

RS-75-24

منبع تغذیه، 75 وات، 24 ولت، 3/2 آمپر 

برای قیمت تماس بگیرید

RS-75-48

منبع تغذیه، 75 وات، 48 ولت، 1/6 آمپر 

برای قیمت تماس بگیرید

SE-450-5

منبع تغذیه، 450وات، 5 ولت، 75 آمپر

برای قیمت تماس بگیرید

SE-450-12

منبع تغذیه، 450 وات، 12 ولت، 37/5 آمپر

برای قیمت تماس بگیرید

SE-450-15

منبع تغذیه، 450وات، 15 ولت

برای قیمت تماس بگیرید

SE-450-24

منبع تغذیه مینول، 450 وات، 24 ولت، 18/8 آمپر

از 886,950 تومان

SE-450-36

منبع تغذیه، 450 وات، 36 ولت، 12/5 آمپر

برای قیمت تماس بگیرید

SE-450-48

منبع تغذیه، 450 وات، 48 ولت، 9/4 آمپر

برای قیمت تماس بگیرید

SE-600-5

منبع تغذیه، 600 وات، 5 ولت، 100 آمپر

برای قیمت تماس بگیرید

SE-600-12

منبع تغذیه، 600 وات، 12 ولت، 50 آمپر

برای قیمت تماس بگیرید

SE-600-15

منبع تغذیه، 600 وات، 15 ولت، 40 آمپر

برای قیمت تماس بگیرید

SE-600-24

منبع تغذیه مینول ، 600 وات، 24 ولت، 25 آمپر

برای قیمت تماس بگیرید

SE-600-36

منبع تغذیه، 600 وات، 36 ولت، 16/6 آمپر

برای قیمت تماس بگیرید

SE-600-48

منبع تغذیه، 600 وات، 48 ولت، 12/5 آمپر

برای قیمت تماس بگیرید

SE-1000-5

منبع تغذیه، 1000 وات، 5 ولت، 150 آمپر

برای قیمت تماس بگیرید

SE-1000-12

منبع تغذیه، 1000 وات، 12 ولت، 83/3 آمپر

برای قیمت تماس بگیرید

SE-1000-15

منبع تغذیه، 1000 وات، 15 ولت، 66/7 آمپر

برای قیمت تماس بگیرید

SE-1000-24

منبع تغذیه، 1000 وات، 24 ولت، 41/7 آمپر

برای قیمت تماس بگیرید

SE-1000-48

منبع تغذیه، 1000 وات، 48 ولت، 20/8 آمپر

برای قیمت تماس بگیرید

SE-1500-5

منبع تغذیه، 1500 وات، 5 ولت، 300 آمپر

برای قیمت تماس بگیرید

SE-1500-12

منبع تغذیه، 1500 وات، 12 ولت، 125 آمپر

برای قیمت تماس بگیرید

SE-1500-15

منبع تغذیه، 1500 وات، 15 ولت، 100آمپر

برای قیمت تماس بگیرید

فیلتر بر اساس:

پاک کردن همه
Close
از: رایگان تا: 7,533,000 تومان
ريال0 ريال7533000
تولید‌کنندگان
فیلترها
Sort
display